St. Sunniva skole skal være et sted der elevene lærer å forstå og være ansvarlig for livet i lys av kristen, katolsk tro. Skolens verdigrunnlag bygger på et katolsk, kristent livssyn som respekteres av alle i skolesamfunnet ved at en verdiplakat undertegnes av de ansatte, de foresatte og av elevene selv fra og med 4. klassetrinn. De foresatte og elevene undertegner verdiplakaten ved starten av hvert skoleår, slik at man får anledning i hjemmene til å samtale litt rundt skolens verdigrunnlag og begrepet lojalitet.

Som en konsekvens av dette verdisyn er det utarbeidet ordensregler for elevene ved skolen.(j.fr. Privatskolelovens § 3-9 og Opplæringslovens § 9a-3) Disse reglene gjelder på skolens område, når skolen har tilsyn med elevene utenfor skolens område, på skoleveien, og i skolerelatert sammenheng elevene i mellom. Reglene gjennomgås med klassene ved starten av hvert skoleår

Hovedregel :

St. Sunniva skole skal være et trygt og godt sted for elever og ansatte. Skolens kristne, katolske verdigrunnlag er utgangspunkt for at alle ved skolen – både elever og voksne – viser respekt og tar hensyn til hverandre. Alle prøver å være slik mot andre som man ønsker at andre skal være mot en selv.

Dette forventer skolen av deg som elev:

Du har medansvar for egen læring, du gjør det du kan for at dine skolekamerater skal ha det bra, og for at skolebygningen, skolens uteområde og skolens undervisningsmateriell ikke ødelegges. Du har også medansvar for at de som bor eller jobber i nærheten av St. Sunniva skole opplever oss som en god nabo. Det betyr at:

 • Du er høflig og hjelpsom overfor medelever, ansatte og andre du treffer i skoletiden.
 • Du retter deg etter det de ansatte sier.
 • Du må ikke erte, mobbe eller plage andre.
 • Du må si fra til en voksen dersom du ser at noen blir plaget.
 • Du må ikke slåss eller være voldelig på noen måte.
 • Du må ikke delta i farlig lek, ha med deg eller bruke farlige gjenstander.
 • Du må ikke stjele noe som tilhører en annen.
 • Du må møte presis og forberedt til timene og ikke skape uro i klassen/gruppen.
 • Du må huske å ta med deg nødvendig skoleutstyr, gjøre leksene til avtalt tid og holde orden i skolesakene dine.
 • Du må behandle skolesaker og annet materiell forsiktig.
 • Du må aldri fuske eller bruke hjelpemidler som ikke er tillatt.
 • Du har ansvar for å holde orden inne i skolebygningen og på skolens uteområde.
 • Du alltid må levere melding fra hjemmet første skoledag når du har vært syk eller fraværende av andre grunner

Det er ikke lov til:

 • Å sykle til skolen.
 • Å bruke rulleskøyter, rullebrett, sparkesykler eller liknende på skolens område.
 • Å kaste snøball utenfor anvist område.
 • Å spise eller drikke i timen uten tillatelse fra lærer.
 • Å spise godteri, tygge tyggegummi eller drikke brus uten tillatelse fra lærer/SFOleder.
 • Å bruke tobakk og rusmidler på skoleområdet og på skolens arrangementer.
 • Å ha på mobiltelefon eller elektroniske leker på skolens område uten tillatelse fra lærer/SFO-leder.
 • Å bruke ytterplagg eller lue i timen. (Dyre ytterklær kan tas inn i en plastpose og henges ved pulten).
 • Å forlate skolens område uten tillatelse fra lærer/SFO-leder.

Dersom reglene ikke overholdes kan du -etter at du har fått uttale deg :

 • Få tilsnakk/anmerkning av en av skolens ansatte.
 • Bli tatt ut av timen og bli plassert under tilsyn av en voksen.
 • Måtte sitte inne under tilsyn når de andre har friminutt, ungdomstrinnselever kan bli nektet å forlate skolens område.
 • Bli sendt til samtale med en i skolens ledelse.
 • Få telefonisk eller skriftlig melding hjem til dine foresatte, og disse kan bli innkalt til samtale med lærer og/eller en i skolens ledelse.
 • Bli sendt hjem fra undervisningen for resten av dagen. Hjemmet kontaktes i forkant. Er du elev på ungdomstrinnet kan du ved grove brudd på ordensreglene bli utvist fra skolen i inntil tre dager. Forvaltningslovens regler om enkeltvedtak gjelder.
 • Bli nektet å få delta på ekskursjoner som varer inntil en skoledag.
 • Få nedsatt ordens- og/eller oppførselskarakter hvis du går på ungdomstrinnet.
 • Bli bedt om å reparere eller rengjøre etter de skadene du har forvoldt.
 • Oppleve at det blir krevd erstatning fra dine foresatte for skader/ødeleggelser som du har forvoldt personalet, skolebygningen, skoleinventar eller materiell. Andre elevers foresatte kan kreve erstatning av dine foresatte hvis du har forvoldt medelever skader eller har utført tyveri.
 • Få beslaglagt ulovlige gjenstander. Våpen og farlige gjenstander blir oversendt til politiet, andre beslaglagte gjenstander blir tilbakelevert etter avtale med dine foresatte.
 • I grove tilfelle bli anmeldt til politiet av skolens ledelse eller av andre elevers foresatte • I særlege tilfelle bli søkt overført til en offentlig skole (Lov om Privatskolar § 3-3)

Vedtatt av St Sunniva skoles styre den 12. 05 2010.

Regler for bruk av PC og internett ved St. Sunniva skole

 1. Bruk av PC er kun tillatt etter avtale med eller i nærvær av lærer.
 2. Fysiske inngrep på maskinen er ikke tillatt. Med dette menes for eksempel å koble fra hverandre tastatur, mus eller andre deler.
 3. Det er ikke tillatt å spise eller drikke ved PCen. Etter bruk skal plassen ryddes for papir og lignende
 4. Søk på Internett skal ha et klart formulert mål godkjent av lærer.
 5. Støtende, rasistisk, voldelig eller pornografisk materiale er ikke tillatt hentet inn, lagret eller distribuert på datamaskinene.
 6. Eleven skal kjenne til nettvettegler (se under) og lov om opphavsrett, og følge disse.

Ved brudd på reglementet vil eleven bli bortvist fra PCen. I grovere tilfeller varsles foreldre og eleven avstenges for bruk av skolens PCer for kortere eller lengre tid.

Klikk her for å se lese nettvett.no sine anbefalinger til barn og unge.
(merk underpunktene i menyen til venstre)