Privatskoleloven § 3­13 omtaler permisjon fra den pliktige grunnskoleopplæringen;

«Når det er forsvarleg, kan skolen gi den enkelte eleven i grunnskolen permisjon i inntil to veker. Ved avgjerd etter føresegna gjeld forvaltningsloven. Avgjerd om permisjon er enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2. Departementet (delegert til fylkesmannen er klageinstans).»

Regler for permisjon for elever ved St. Sunniva:

Ved St. Sunniva skole ønsker vi at alle skal ha respekt for elevenes undervisningstid og at søknad om permisjon fra pliktig undervisning til vanlig ikke skal forekomme. Skolens styre gir imidlertid rektor fullmakt til å innvilge en elev permisjon fra undervisningen i spesielle tilfelle :

  1. Ved sykdom eller dødsfall i den nærmeste familie
  2. Hvis elevens foresatte er pålagt av sin arbeidsgiver å ta ferie utenom skolens ferie og fridager
  3. Når det av spesielle velferdsgrunner synes rimelig å innvilge permisjon

Vedtatt av styret for St. Sunniva skole 27. mars 2001

Permisjonstiden må­ i likhet med begrensningene i Lov om Friskolar § 3­13­ ikke overskride to uker (10 virkedager). Skulle en elev ikke komme tilbake etter 10 virkedager mister eleven skoleplassen og overføres offentlig nærskole. Eleven har ikke krav på å få skoleplassen tilbake, men kan søke nytt opptak ved St. Sunniva skole. Avslag på permisjonssøknad kan klages inn for styret ved St. Sunniva skole.»

  • Søknader som gjelder fri i inntil en skoledag kan behandles av kontaktlærer. Kontaktlærer skal følge samme regler som nevnt over.
  • Søknader for lengre perioder enn dette, må sendes til Rektor. Det er viktig at søknad leveres i god tid før ønsket permisjon.

I forbindelse med permisjonssøknaden vil skolen vurdere forsvarligheten av å innvilge permisjonen. Dette gjøres ved at det hentes inn informasjon om elevens læringssituasjon fra bl.a. kontaktlærer og man ser på elevens tidligere fravær.

Skolen er ikke ansvarlig for tapt undervisning i permisjonstiden og forutsetter at elevene ved egen innsats bringes á jour i fagene. Foresatte må selv ta kontakt med de enkelte lærere og få opplysninger om stoff som gjennomgås og eventuelle arbeidsoppgaver i permisjonstiden.

Foresatte til barn på ungdomstrinnet bør også være spesielt oppmerksomme på at for stort fravær kan medføre at lærere kan mangle vurderingsgrunnlag på elever. Vi minner også om at alt fravær fra og med 8. trinn føres på vitnemålet. Forskrift til privatskoleloven §3­40 skriver at foresatte kan kreve inntil 10 skoledager i et opplæringsår ikke føres på vitnemålet hvis fraværet skyldes helsegrunner eller innvilget permisjon. For å få dette fraværet strøket, må skriftlig søknad sendes til rektor rett etter at fraværet har skjedd.