Ringetider

1. time 08.30 – 09.15
2. time 09.15 – 10.00
 Pause 10.00 – 10.15
3. time 10.15 – 11.10
Storefri 11.10 – 11.40
4. time 11.40 – 12.25
5. time 12.25 – 13.10
 Pause 13.10 – 13.20
6. time 13.20 – 14.05 *
7. time 14.05 – 14.45 *
8. time 14.45 – 15.30 *
* pauser etter behov

Oppmøteplikt

Punktlighet

St. Sunniva skole har elever som bor til dels langt fra skolen -og noen i andre kommuner. Undervisningen begynner klokken 0830 om morgenen både for barnetrinnet og ungdomstrinnet. Skolen utviser stor forståelse for at når elever har lang reisevei, kan det enkelte ganger oppstå forhold man ikke er herre over og som gjør at det blir vanskelig å nå frem i tide tilskolestart. Vi minner imidlertid om at det er foreldrenes ansvar å legge forholdene til rette slik at eleven når frem i tide.

Regler ved forsentkomming

De elever som kommer for sent til undervisningen, må gå inn i skolebygningen gjennom den vanlige inngangen fra skolegården. (Ikke gjennom resepsjonen.) Hjemmet varsles dersom en elev kommer ofte for sent. Hjelper ikke dette, blir elev og foresatte innkalt til møte med skolens ledelse. På ungdomstrinnet vil gjentatt forsentkomming kunne føre til nedsatt ordenskarakter.

Forsentkomming skaper forstyrrelser i morgensamlingen og ellers i timene, så vi håper på godt samarbeid med hjemmene så problemet blir så lite som overhodet mulig.

Bestilling av skolemelk, juice og frukt

Melk, juice og frukt kan nå eventuelt bestilles på skolelyst.no

Verdisaker og gjenglemt tøy

Beklageligvis har vi av og til tyverier ved skolen. Skolen er ikke ansvarlig for – og har ikke anledning til å erstatte – det som måtte bli borte. Derfor er det spesielt viktig at barna ikke har med seg kostbart tøy på skolen eller tar med seg dyre gjenstander. Hvis de må ta med seg penger, bør de bære disse på seg eller be kontaktlærer om å ta vare på pengene. Merk tøyet med navn eller initialer, da er det lett å finne det igjen. Gjenglemt tøy samles i eget rom i 1. etg. ved resepsjonen. Ved slutten av hvert semester blir alt fjernet, og det som ansees som egnet, gis til Caritas.

Henstilling om tiltak i forhold til skolens fysiske og psykososiale miljø

Last ned skjema for å henstille skolen om å iverksette tiltak som omhandler skolens fysiske og psykososiale miljø.

Opplæringsloven kapittel 9a-3 lyder:

«Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.»

Skjemaet sendes til skolen ved rektor.

Ansvar ved skoleturer

St. Sunniva skoles lærere har følgende forpliktelser i forhold til turer i skolens regi.

Informasjon til hjemmet om:

 • dato, tidspunkt for fremmøte
 • sted for fremmøte
 • turens varighet
 • turens formål
 • elevforpliktelser og foresattes forpliktelser

Forholdsregler innenfor turens tidsramme:

 • Opprop
 • Kort gjennomgang av hvordan elevene skal forholde seg,
  også dersom uforutsette hendelser skjer.

Eksempler på uforutsette hendelser:

 • Akutt illebefinnende for en elev
 • Tap av eiendeler
 • Skader
 • Vanskeligheter i forhold til medelever eller elever fra andre skoler

Tiltak:

 • Ansvarlig lærer tilkalles, lærer noterer hva, hvor og når i forhold til det som har skjedd.
 • Ut fra hendelsens karakter vurderer lærer om tur f.eks. må avbrytes
 • Om elev/elever må dimitteres, evt. med følge fra stedet
 • Om skolen umiddelbart må varsles
 • Om hjelp utenfra skal tilkalles
 • Skolen skal i alle tilfelle varsles samme dag som hendelsen har funnet sted.

Regler for klassetur for avgangsklassene

Målsettingen for en klassetur ved St. Sunniva skole skal være:

 • å styrke klassemiljøet og klassesamholdet slik at elevene får et optimalt utgangspunkt for sitt siste år i grunnskolen et pedagogisk virkemiddel for klasselærerne
 • å gi opplevelser som er sentrale innenfor skolens verdigrunnlag og/eller skolens læreplan

Sikkerhet og trygge rammer:

Deltakernes sikkerhet settes i fremste rekke. Kommunikasjonsmidler, innkvarteringssteder, tilsyn og voksentetthet vurderes i forbindelse med godkjenning av turen. Til vanlig vil det være lettest å få laget trygge rammer rundt en klasse, men dette prinsippet kan fravikes dersom særlige grunner taler for det.

Reisemål:

Skolens faste reisemål for klassetur på ungdomsskolen er Roma.

Finansiering:

Ved starten av 8. klasse bør hver klasse nedsette en finansieringskomite bestående av foreldre og elever. Komiteens oppgave er å finne inntektsmuligheter for klassen. Det understrekes at det er elevene som må utføre det inntektsbringende arbeidet. Skolen kan kun kreve foreldrene for en egenbetaling til mat, begrenset oppad til ca 500 kroner pr elev for en 5-dagers tur. Finansieringskomiteens leder – en av foreldrene – holder klassens lærere og rektor informert om økonomisk status.

Hvis rektor skulle vurdere det slik at finansieringsplanen ikke kan holdes, kan rektor avlyse turen eller be om at det velges et rimeligere reisemål.

En eventuell avlysning/endring må finne sted senest ved utgangen av januari måned i 9. klasse. Rektors vedtak kan påklages av foreldrene til skolens styre. Ved en eventuell avlysning/endring må man være forberedt på at et eventuelt innbetalt depositum til opprinnelig tur, trolig vil gå tapt.

Skoleprest

Skolens skoleprest er p. Andreas

 

Referat fra skoleprestmøte finner du her.