“Lille Sunniva” er et tilbud for elever fra 1.-4. trinn.
Oppholdstiden er fra klokken 07.45 – 08.30,  og fra skoletidens slutt til kl. 16.45.

“Lille Sunniva” holder til i en egen bygning, samt i førskolens tidligere lokaler. “Lille Sunniva” er delt i tre avdelinger og det legges mye vekt på fri lek og utfoldelse i et stimulerende miljø. Avhengig av årstid vil SFO kunne tilby ulike aktiviteter. Noen organiserte aktiviteter må det betales ekstra for (f.eks. fløyteundervisning, friluftsskole, skiskole og ballettundervisning).

Ilknur Arslan Süslü
SFO-leder
23 25 29 02
STSILAS@stsunniva.no

sfo

Felles personalbilde av SFO.


SFO-avdelingene

SFO 1

Telefon:
48 88 34 88

SFO 2

Telefon:
48 88 34 98

SFO 3-4

Telefon:
48 88 40 49

Bente Slater
Baseleder SFO 1
stsbesl@stsunniva.no
Iwona Flaten
Baseleder SFO 2
stsiwfl@stsunniva.no
Runa Hovland
Baseleder SFO 3/4
stsruho@stsunniva.no
Marius Fürst
stsmafu@stsunniva.no
ANDRE ANSATTE

Arlene
GRANLI

Alexander
GUNERIUSSEN

 

ANDRE ANSATTE

Wenche
TØMTE

Filipe
FERNANDES

ANDRE ANSATTE

Hilde
AASLUND

Paulina
BLECHA

 

ANDRE ANSATTE

Marius
FÜRST

 

Månedsbrev for september 2017

Vi har allerede fått et høstdrag i luften og det er tid for litt varmere klær. Husk at barna er ute hver dag. Framover vil det derfor være lurt å merke klær, og da spesielt sko.

I oktober jobber vi fortsatt med innkjøring av regler og rutiner, selv om vi nå opplever at barna begynner” å finne sin plass” på skolen og SFO. Vi i personalet på SFO jobber kontinuerlig for at dere som foreldre og deres barn skal oppleve SFO som trygt og godt sted å være før og etter skoletid.

Barn er forskjellige og det er viktig at alle er trygge på oss. Vi har sett at nye vennskap har oppstått og gamle vennskap har blitt sterkere. Enkelte dager er nok litt tøffere for noen i begynnelsen, da kanskje ikke bestevennen er der, eller han/hun leker med noen andre osv, men da er det viktig for oss på SFO at vi hjelper barna til å komme inn i lek eller kanskje knytte nytt vennskapsbånd.

På SFO opplever vi MYE god lek mellom barna både ute og inne. Dette vil vi fortsette å legge til rette for.

Tusen takk til alle nye foreldre/foresatte for god oppfølging nå i starten, og for hyggelige/positive tilbakemeldinger J

Mobiltelefon for alle baser vil være betjent fra kl. 07:45 til 08:30 og fra kl:13:00-16:45.

Dersom du har behov for kontakt med SFO leder Ilknur kan du ringe 23292502 etter kl. 09:15 eller kan hun nås på tlf nummer 40089593

Ring eller send melding til den basen ditt barn hører til.

Base 1 –   1.  klasse                                           Mobil: 488 83 488

Base 2 –   2. klasse og 3a                               Mobil: 488 83 498

Base 3 – 3b og 4. klasse                                Mobil: 48884049

 

Vi ber om forståelse for at vi ønsker at dere melder inn endringer før kl. 12.00. Når barna kommer fra skolen og skal til registrering så har vi lite tid til å svare telefonen.

Eventuelle endringer av SFO plass må gjøres innen 1. i måneden (st.sunniva.no/sfo)

Det er veldig viktig at dere gir beskjed både til lærer og SFO når barnet deres ikke skal på SFO, eller ved andre endringer. Det holder ikke at barnet forteller om eventuelle endringer, vi trenger beskjed fra dere foreldre.

Priser for SFO

Uansett klassetrinn:

Heltid (5 dager): kr 2250,- pr måned.
Deltid (3 dager): kr 1530,- pr måned.

SFO er fordelt på 11 terminer og faktura sendes månedlig med forfall den 15. i hver måned. Det er ingen søskenmoderasjon eller redusert betaling på SFO. Faktura sendes pr. e-post, med mindre dere har reservert dere mot det, da sendes faktura som ranselpost.

Dersom dere ikke mottar noen faktura er det viktig at dere gir oss beskjed til post@stsunniva.no.
Dere har selv ansvar for at skolepengene blir betalt ved forfall!

Melding om nye e-postadresser eller annet om fakturering, kan sendes post@stsunniva.no.

Ved manglende betaling vil det bli beregnet forsinkelsesrenter og eventuelle gebyr ved purring og inkasso.
NB! Det er viktig at kid referansen som er påført den enkelte faktura benyttes!

Skolens og SFOs kontonummer er: 1503 24 24071

Oppsigelse av plass eller endring av antall dager

Oppsigelse og/eller endring av plass må skje skriftlig til SFO-leder.

Oppsigelsestiden er 2 måneder ved oppsigelse av plass.

Ved forandring av oppholdstiden, tar det en måned fra den 1. i mnd til forandringen blir virksom. Endringen må være virksom over lengre tid, blant annet for å sikre rett bemanning ved SFO.

Skolefritidsordningen styrker barnas sosiale kompetanse!

St. Sunnivas skolefritidsordning arbeider etter følgende visjon:

Voksne er ansvarlige, trygge og gode personer som “lekker ut” verdifulle signaler til hverandre, og er gode modeller for barn (barn gjør som du gjør – ikke som du sier). Vi skjønner forskjellen på selvfølelse og selvtillit. Selvfølelse er hva/hvem du er, din egenverd. Selvtillit er hva du kan prestere. Vi sier det slik:

Du får være hvem du er, men kan ikke alltid gjøre hva du vil.

Ut fra dette legger vi til rette for at det enkelte barn skal lære å takle sin egen hverdag ut i fra sitt eget utgangspunkt og sine egne forutsetninger. Den voksne viser omsorg ved å involvere seg i og engasjere seg i det enkelte barns situasjon.

Vi synliggjør og tydeliggjør den enkeltes sosiale nettverk, og forstår at samspillet mellom individet og gruppen er viktig for dette. Vi legger vekt på læring i betydning mestring av ulike situasjoner og aktiviteter.

Holdninger

Summen av våre erfaringer, tanker og meninger er våre felles normer, som utgjør kjøreregler og våre felles grenser. Sentrale begreper for oss er: trygghet, respekt, tålmodighet, samspill, læring, opplevelse og tilhørighet.

  • Vi aksepterer andres holdninger.
  • Vi arbeider med å påvirke barna til å godta andre som de er, ved å være bevisste på egne holdninger og samtidig mene at andre kan mene noe annet.
  • Vi vektlegger fellesskapet – skaper VI-følelese
  • Vi skaper medfølelse ved å gjøre hverdagen god for hverandre.
  • Vi klargjør og utvikler den enkeltes ansvarsfølelse for seg selv og for andre.
  • Vi jobber med det utgangspunkt at deltakelse er viktigere enn produkt og resultat.

Vedtekter for skolefritidsordningen ved St. Sunniva skole

St. Sunniva skole har et skolefritids tilbud med plass til ca. 180 elever.

Eierforhold: Bygningene eies av Oslo Katolske Bispedømme. SFO drives av St. Sunniva skole.

Opptaksmyndighet: Skolens rektor, delegert av skolens styre

Opptakskriterium: Elever ved St. Sunniva skole på 1.- 4. trinn + eldre elever med spesielle behov

Bemanning/ledelse: Skolens rektor og SFO leder står som faglig og administrativ leder. Hver avdeling har en baseleder. Styret avgjør bemanningen etter vurdering av antall barn og deres behov.

SFO legger mye vekt på fri lek og utfoldelse i et stimulerende miljø. Avhengig av årstid vil SFO kunne tilby ulike aktivitetsgrupper. Det kan være ekstra betaling for noen av disse tilbudene.

Vedtatt av styret 4. desember 2012