Orientering til søkere

Eierforhold / Organisering

St. Sunniva skole ble grunnlagt i 1865. Skolen er formelt en kirkelig stiftelse og underviser i lokaler eiet av Oslo Katolske Bispedømme. Skolen har et eget styre med representanter oppnevnt av Biskopen samt representanter for foreldre og ansatte. Skolen drives i henhold til Friskolelova og forskrifter. Denne henviser i stor utstrekning til de alminnelige skolelover. I de fleste forhold som gjelder elevene, gjelder opplæringsloven med forskrifter også for vår skole. Skolen står under tilsyn av offentlige myndigheter.

Søknad om skoleplass

Ved søknad om skoleplass benyttes eget skjema. Søknadsfristen ved opptak til 1. og 8. trinn er 1. desember. 

Fristen 1. desember er lik for alle søkere. Vedtak om inntak fattes først etter søknadsfristen har gått ut. For sent innkomne søknader tas ikke med i hovedopptaket til 1. trinn og 8. trinn.

Selve opptaket foretas tidlig i vårhalvåret (januar – februar måned). Søknader til eventuelle ledige plasser på andre klassetrinn behandles gjennom skoleåret. Skolen har et eget inntaksreglement og avslag om skoleplass kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Klikk her for å laste ned søknadsskjema.

Kun signerte søknader mottatt pr. post blir behandlet.
Alle søknader som blir behandlet vil motta bekreftelse i løpet av 14 dager.

Overgangen fra barne- til ungdomsskole

Elever på 7. trinn får automatisk plass på ungdomstrinnet. Ut fra vår pedagogiske plattform, blir gruppene satt sammen på nytt. Det tas mange hensyn når grupper settes sammen, og flere av de forholdene rektor må vurdere, er underlagt taushetsplikt. Plassering i en gruppe er følgelig ikke et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser, og det er ingen formell klageadgang på rektors vedtak.

Skolepenger

Skolepengene fastsettes av skolestyret i henhold til de reglene som følger av Friskoleloven med dertil hørende forskrifter og rundskriv.

Barnetrinnet:
kr. 1950,- pr. måned.
Ungdomstrinnet:
Kr 1950,- pr. måned.

Søskenmoderasjon:
Eldste barn betaler full pris, så gis en søskenrabatt på kr 800 pr. mnd for søsken 2. og 3. Øvrige søsken betaler ikke skolepenger.

Betaling av skolepenger:
Det betales skolepenger i 10 terminer hvert skoleår. Skolen fakturerer skolepengene månedlig med forfall den 15. i hver måned.

Oppsigelse eller oppstart etter skolestart i august
Ved oppsigelse eller oppstart etter skolestart i august, betaler en for påbegynt termin. Foreldre kan si opp skoleplass dersom eleven har fått et annet undervisningstilbud ved en annen skole. Oppsigelse må gis med to hele måneders varsel (ved oppsigelse f.eks. 25. oktober telles to måneder fra 1. november). Skolen vil be om at skoleplassen sies opp, dersom foreldrene ikke betaler utestående skolepenger til skolen. Oppsigelse kan bli aktuelt om grunnlaget for samarbeidet faller bort, f.eks. om foreldre nekter å la deres barn delta i kristendomsundervisningen/messer på skolen.

All oppsigelse av skoleplass må være skriftlig, og det må betales skolepenger i oppsigelsestiden selv om eleven skulle har sluttet ved skolen før oppsigelsestidens utløp. 

Ved mislighold av avtalen:
Foresatte forplikter seg til å innbetale riktig beløp innen de gitte fristene og er inneforstått med at ved vesentlig mislighold av avtalen vil skolen anse avtalen som brutt og heve avtalen med den følge at eleven ikke lenger har plass ved skolen.

 

Inntaksregler

Vi ønsker at St. Sunniva skole skal være et sted hvor elevene lærer å forstå og være ansvarlige for livet i lys av kristen tro. Skolen skal også være et sted der barn med norsk som morsmål og barn fra andre nasjonaliteter og kulturer møtes med målsetting om å bli godt fungerende og deltakende individer i det moderne norske samfunnet. Skolens verdigrunnlag som bygger på et kristent, katolsk livssyn, respekteres ved at en lojalitetserklæring undertegnes av de foresatte – og av elevene fra 4. klassetrinn av.

Søknad om inntak til St. Sunniva skole foretas etter følgende prioriteringer:

  1. Barn som er døpt katolsk (inntil 50 % av elevene på et trinn). Disse blir igjen rangert etter om de har søsken på skolen, er barn av ansatte og deretter ved loddtrekning.
  2. Søkere som har søsken på skolen.
  3. Barn av ansatte på skolen og i Oslo Katolske Bispedømme
  4. Loddtrekning der det så langt som mulig, sikres at hvert kjønn er representert med minimum 40% på et trinn.

Rektor fatter formelt inntaksvedtak. Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i henhold til reglene i forvaltningslovens § 2. Departementet (delegert til Fylkesmannen i Oslo og Akershus) er klageinstans. En klage sendes via skolens styre.

Klikk her for å laste ned søknadsskjemaet.

 Skolefritidsordning

Skolen har skolefritidsordning ”Lille Sunniva”, som er et tilbud til elever i 1.-4.trinn. Lille Sunniva er åpen fra ca 1. august og alle vanlige skoledager fra klokken 07:45 – 08:30 og fra skoletidens slutt til kl 16:45. SFO er åpent i vinterferien og i høstferien fra 07:45 – 16:45.

For mer informasjon om SFO – gå på egen fane “SFO”.

Rett til transport – skoleskyss

Det er utdanningsetaten som fatter vedtak om elevtransport for elever bosatt i Oslo. 

 Elever som bor i Oslo kan få dekket reiseutgifter for reise til og fra skolen. Avstand mellom skole og bostedsadresse/folkeregistrert adresse avgjør om en elev har rett på skoleskyss.

Ifølge opplæringslova § 7-1 fastsetter retten som følger: “Elever i årstrinn 2 – 10 som bor mer enn fire kilometer fra skolen har rett til gratis

skyss. For elever i årstrinn 1, er skyssgrensen to kilometer”.

 For private grunnskoler gjelder retten til gratis skoleskyss innenfor Oslo kommunes grenser. Dette følger av friskoleloven § 3-7.

 

Utdanningsetaten utbetaler et tilskudd tilsvarende reisekort i sone 1 fra Ruter.

Det utbetales to ganger i løpet av skoleåret, for høstsemesteret (4 måneder) og vårsemesteret (6 måneder).

Dette betyr at eleven/foresatte må kjøpe reisekort hos Ruter.