De fire søstrene som i 1865 startet det som senere skulle bli St. Sunniva skole

StartenPå oppfordring fra pastor Lichtle i den nystartede St. Olav menighet kom i 1865 fire St.Josephsøstre fra Chambery i Frankrike til Norges hovedstad Christiania for å drive skole. De fire søstrene som slo seg ned i denne lille byen langt i nord for å drive skole var Sr. Marie des Anges, Sr. Marie Joseph, Sr. Saint Jean og Sr. Genereuse. De fikk husly i Theatergaden 4 hvor de allerede 12 dager etter sin ankomst kunne åpne en skole for 12 elever, innvandrerbarn av utenlandske hånd-verkere. Her var det trangt om plassen og skolen kunne ikke ta i mot flere elever.En uventet behagelighet kom dem til hjelp. Det brøt ut en koleraepidemi som gjorde det vanskelig å holde til i Theatergaden hvor de hygieniske forholdene ikke var så gode. St. Olav menighet kom til unnsetning og tilbød husly for kloster og skole. Dette ble en løsning for 1866 og 1867, men i 1868 fikk søstrene kjøpt en eiendom i Akersveien 4 hvor det lå en rommelig tregård som står den dag i dag. Bygningen er i 2015 blitt rehabilitert og her drives det i dag fritidshjem i 1.etg mens resten brukes til kontorer og undervisning.

GrunnstenEtter hvert tok store planer om et helt nytt bygg form. Det ble tegnet og planlagt og samlet inn penger. Venner og velgjørere hjalp til og organiserte basarer. Dronning Josephine av Sverige og Norge var selv katolikk og en ivrig støttespiller i gjenreisingen av den katolske kirke i Norge, og hun støttet den nye skolen med en stor pengesum Hennes søster, keiserinnen av Brasil, samt kongen av Preussen, Wilhelm I og Napoleon III stilte også opp med økonomisk hjelp. Den 21. september ble det nye St.Josephs institutt innviet og paven sendte sin velsignelse. Søstre fra flere land kom for å arbeide her og skolen fikk navnet ”Den franske skole”

Etter en årrekke ønsket eierne å døpe om skolen til St. Sunniva skole, og da kom det til en avisfeide om dette navnet. Enkelte mennesker fryktet åpenbart at institusjoner i Norge skulle ha helgennavn, men utfallet gikk heldigvis i Sunnivas favør og skolen fikk navnet St. Sunniva skole. I disse årene eksisterte det to katolske skoler som holdt til i Akersveien; St.Olav menighetsskole og St. Sunniva skole, men i 1923 ble de to slått sammen og i 1934 ble St.Sunniva barnehage opprettet. Den var i full vigør frem til 1995 da den måtte vike plassen for den nye førskolen. I 1940 sto også St.Josephs kapell ferdig, og det har vært i flittig bruk i skolens og menighetens tjeneste.

Skolegaarden1Skolen var 7-årig fra 1940 – 1967 (for guttene 5-årig) og elevene lærte fransk fra4.klasse, engelsk fra 6.klasse og tysk i 7.klasse. I 1967 ble ungdomsskole 7- 9 innført og St.Sunniva ble nå 6-årig skole frem til 1983 da vi startet opp med en 7.klasse. I 1986 ble ungdomsskolen fullt utbygget og det første kullet med 9.-klassinger kunne gå ut av skolen dette året. 10-årig grunnskole ble innført høsten 1997.

Søstrene hadde hele tiden hatt kloster i skolens bygg, og tidligere også barnehjem som flyttet opp til Montebello (v/Ullern skole), men plassen ble mer og mer begrenset etter hvert som skolen ble utvidet. De siste årene bodde søstrene i 5.etasje, den såkalte ”kvisten”, og i 1994 flyttet de siste søstrene opp til St.Josephsøstrenes eiendom på Grefsen og noen til andre byer. Nå er også denne delen av bygget tatt i bruk av skolen.Etter hvert ble det færre og mest eldre søstre, og de ville sikre skolens videre drift på en trygg måte. Løsningen ble at Oslo Katolske Bispedømme overtok skolens eierskap 1.8.2005. Fra 2008 eier OKB bygningene og skolen er en selvstendig, kirkelig stiftelse.

Skolens læreplaner

I de enkelte fag følges læreplanene i offentlige skoler (Kunnskapsløftet) med unntak av kristendomskunnskap der skolen har en egen læreplan godkjent av departementet og Biskopen. Elevene ved St. Sunniva skole avlegger samme offentlige avgangsprøver, får det samme vitnemål som elever i offentlige skoler, har samme rettigheter ved inntak til videregående skoler m.v. Våre elever har de samme rettigheter med hensyn til skolelege, PPT, særlig tilrettelagt undervisning m.v. som om de gikk i offentlige skoler.

Fra og med skoleåret 2015/2016 har St. Sunniva fått en ny katolsk læreplan, som du kan lese HER.

Klassetall / Elevtall

Skolen har 544 elever, fordelt med to klasser på hvert trinn (1. – 10.).
Hver klasse på barnetrinnet har normalt 26 elever, mens hver klasse på ungdomstrinnet har 30 elever

Elevgrunnlag

Skolen er i utgangspunkt opprettet for katolske elever, disse utgjør vel halvparten av elevtallet. Skolen er imidlertid åpen for alle som aksepterer skolens målsetning. Mer enn 60 % av elevene er såkalt minoritetsspråklige.