GlassmaleriSt. Sunniva skole er en kristen-katolsk grunnskole, som er godkjent ifølge privatskoleloven.

St. Sunniva skole ble opprettet og drevet av St. Josephsøstrene i 140 år. Nå er skolen en selvstendig kirkelig stiftelse, og Oslo Katolske Bispedømme eier skolens bygninger. Grunnmuren skolen bygger på er Kristus. Dette innebærer at vi møter barna med mye omsorg, men også at vi stiller krav til dem når det gjelder kunnskapstilegnelse. For vi tror at alle barn kan utvikle mangfoldet i seg og bli livsdyktige, gode mennesker når de får riktige oppvekstvilkår. Vårt mål er å gi de barn og unge vi har ansvaret for slike muligheter.

SKOLENS VISJON

“St. Sunniva skole skal være et sted hvor elevene lærer å forstå og være ansvarlige for livet i lys av kristen tro.”

 

ST. SUNNIVA SKOLES VERDIPLAKAT

St Sunniva skole skal som katolsk skole utvikle hele mennesket

Religiøst
ved å gi elevene grunnleggende kunnskaper om de kristne katolske verdier og holdninger, og respekt for religiøs tro, slik at dette kan danne et godt fundament til å ta aktive verdivalg i samfunnet

Kunnskapsmessig
ved å gi elevene faglig høyt kvalifisert undervisning

Intellektuelt
ved å gi hver elev oppgaver tilpasset sine egne intellektuelle forutsetninger

Fysisk
ved å tilrettelegge for fysisk aktivitet

Skapende
ved å la elevene få utnytte sine kreative evner

Sosialt og emosjonelt
ved å bidra til utvikling av elevenes empati, evne til samarbeid, respekt for medmennesker og andres eiendom og ha nulltoleranse for vold og mobbing

Hva skiller St. Sunniva skole fra en offentlig skole

St. Sunniva skole er godkjent som en såkalt friskole. Det betyr at vi kan – og skal – vektlegge bestemte etiske og religiøse verdier og normer, og at det ikke gis anledning til fritak fra religiøse aktiviteter slik som det er i den offentlige skolen (jfr. Lov om frittståande skolar § 3-12). Derfor har vi en egen læreplan i kristendomskunnskap, men bortsett fra dette, er vi forpliktet til å følge læreplanen av 2006 (Kunnskapsløftet).

Vår skole har i 140 år vært tuftet på de kristne, katolske verdiene, og ettersom stadig flere frittstående og private skoler blir godkjent, og skillet mellom innholdet i mange offentlige og frittstående skoler synes å bli mer eller mindre utvisket, blir det stadig viktigere at vår skole kan sees på som et reelt og godt alternativ til den offentlige skolen pga verdigrunnlaget.

Konkret skiller vi oss fra den offentlige skolen ved at vi:

 • har en daglig morgensamling i klassen der vi ber sammen, leser tekster med religiøst innhold sammen og/eller synger en salme eller en sang med kristent innhold sammen
 • synger eller ber bordvers og takker for maten etterpå
 • gjerne avslutter dagen med en liten bønn eller litt stillhet til egen refleksjon
 • deltar i feiring av Den Hellige Messe ca en gang i måneden enten trinnvis eller i storteam
 • følger kirkeåret og markerer kirkelige høytider ved egne gudstjenester eller andre arrangement og markeringer
 • gir våre elever mulighet til å gå til skrifte hos skolepresten. De har også anledning til å treffe ham til uformelle, personlige samtaler når de måtte føle behov for dette
 • aktivt støtter den kristne, katolske hjelpeorganisasjonen Caritas
 • ofte bruker skolens kapell for å markere begivenheter pluss at vi har ”åpent kapell” i midttimen

Vi arbeider også for at skolens verdigrunnlag skal komme til uttrykk gjennom hele skoledagen. Dette gikk nok nesten av seg selv den gangen mange av St. Josephsøstrene bodde her, arbeidet her og gjennom sin tilstedeværelse alene virket som forbilder på elevene og de voksne. Nå er som kjent få søstre igjen hos oss, og nå blir det opp til oss andre, oss som søstrene har vist tillit ved å la oss få arbeide på denne skolen, å bestrebe oss på å være gode forbilder for elevene.

Utfordringen blir å få formidlet til elevene gjennom den hektiske hverdagen at den nestekjærligheten Kristus har lært oss, faktisk kan gjennomføres i praksis ved at vi:

 • tar dem på alvor og lar dem få komme frem med sine gleder og sorger
 • tar oss tid til å veilede dem på en slik måte at de forstår at en handling kan være uakseptabel, men jeg som menneske er verdifullt og ukrenkelig. Det katolske menneskesynet er som kjent positivt
 • viser begrepet tilgivelse i praksis samtidig som elevene lærer og aksepterer at en handling alltid vil ha konsekvenser, negative eller positive
 • lærer elevene å ta vare på de gode handlingene slik at disse kan gjentas og spre positive ringvirkninger

For øvrig viser jeg også til det som står om St. Sunniva skoles fundament (trykk på menyen “Om skolen”, og her spesielt det som står om våre ønsker for skolens voksenmiljø.

Vår skoles gode venn, Donal McKeown, biskop i Down and Connor, Belfast, sa det så treffende da han besøkte skolen vår for et par års tid siden og feiret messe med de ansatte og de eldste elevene :

Education is what is left inside you
when you have forgotten everything you have been taught.